Pic 1

מאמרים, כתבות והוצאות לאור במסגרת משרד החינוך - 1965 - 1985:

 

 

לצפייה/להורדה
השנה העיברית
המו"ל
סוג הפרסום
שם פירסום
ספרור
ה-תשכ"ה
בשדה חמ"ד
מאמר - 9 עמ'
טיפוח כושרם הלימודי של תלמידינו ט"ט
1
ה-תשכ"ו
המ' לט"ט-מ'החינוך
'חוב - 10 עמ'
תערוכת משחקים מפתחים וספרי ילדים-תדריך
2
ה-תש"ל
עשור למפעלי הטיפוח
מ' החינוך והתרבות
מאמר - 4 עמ'
תערוכת משחקים מפתחים
3
ה-תשל"ב
בשדה חמ"ד
מאמר - 4 עמ'
משחקים מפתחים בב"ס ממ"ד עם יול"א
4
ה-תשל"ג
טכנולוגיה בחינוך
מ' החינוך והתרבות
מאמר - 12 עמ'
המשחק בבית ובמוסד החינוכי
5
ה-תשל"ה 
הוצאה עצמית
חוב" צבע" 30עמ'
משחקים מפתחים
6
ה-תשל'ו 
טכנולוגיה בחינוך
המרכז הפדג' הארצי
מאמר - 16 עמ'
המשחק בבית ובמוסד החינוכ
7
ה-תשל"ח
המזכ' הפדג',מ' הח'
מאמר – עמ'
משחקיות להורים וילדיהם- בעריכת
בחוב' 15 מאמרים, מהם שלושה שלי
8
ה-תשל"ט
מרפ"ד חדרה
חוב 'הדרכה – 24 עמ'
משחקים ומשחקיה להורים וילדיהם
= קורס שנתי למורים וגננות – 18 פגישות, בשנים תשל"ט עד תשמ"ד
9
ה-תשל"ט
מרפ"ד חדרה
חוב' - 5 עמ'
ואהבת לרעך כמוך ע"י משחקים, ח' לערכים 
10
ה-תש"מ
מרפ"ד חדרה
חוב' הדר' - 5 עמ'
משחקים ומשחקיה – מושגי יסוד
לח' הלא פורמלי ולח' הפורמלי
11
 
ה-תשמ"א
מרפ"ד חדרה
חוב' הדר' – 10 עמ'
משחקים בתהליך הלמידה  -גם כך אפשר
12
ה-תשמ"א
מרפ"ד חדרה
חוב' הדר' - 9 עמ'
משחקים בתהליך הלמידה סדנא לעו"ה
תכנון ויצירת של משחקי לימוד וכלליהם
13
ה-תשמ"א
המזכ' הפדג',מ' הח'
חוב' עיונית – עמ'
המשחק בתהליך הלמידה- בעריכתי
בחוברת 12 מאמרים, מהם 2 של
14
ה-תשמ"ג 
המרכז  הפדג' הארצי
חוב' - עמ'
משחקים לימודיים – בעריכתי
הצעות מעשיות של ממציא    
15
ה-תשמ"ד 
המזכ' הפדג' מ'החינוך
22 תמונות תצוגה
תערוכת משחקים מפתחים ע"פ כרונולוגיה של
גילאים ומיון פעילויות + ליווי קולי והסבר כתוב
16
ה-תשמ"ה
מרפ"ד חדרה
33 עמ'
משחקים מפתחים בחינוך - חוב" סיכום 22 שנות פעילותי
17
ה-תש"ם
בשדה חמ"ד
4 עמ'
האלימות בביה"ס ובמדינת ישראל בכלל    מאמר
תגובה על המבא לחוזר המנהל הכללי 2 תש"ם !!
(כדאי לקרא כיום, על מה התרעתי אז !!)
18
ה-תשמ"ג
מרפ"ד חדרה
חוב' הדרכה לעו"ה
28 עמ'
.אחדות ישראל
5 נושאים עקרוניים בקורס שנתי במרפ"ד 
19
ה-תשמ"ה
מרפ"ד חדרה
חוב' הדרכה לעו"ה
50 עמ'
.אחדות ישראל
יהדות, יהודים והשפעות סביבתיות
י"ד פרקים לקורס שנתי
20
ה-תשמ"ה
מרפ"ד חדרה
חוב' הדרכה לעו"ה  עמ'
.אחדות ישראל – חנוכה
2 נושאים 
21

 

אם מתעוררות בעיות בצפיה בקובץ מסוג זה יש לדאוג שיהיה מותקן במחשב תוכנת צפייה בקבצי PDF ניתן להוריד Acrobat Reader מכאן

אם מתעוררות בעיות בצפיה בקובץ מסוג זה יש לדאוג שיהיה מותקן במחשב תוכנת צפייה בקבצי אופיס ניתן להוריד Open Office מכאן


 

 

Design and Built By Elgov Assaf - Assaf@TechTouch.co.il