Pic 1

הרצאות רשומות, מחקרים והוצאתם לאור כספרים , כגמלאי – 1985 – 2009 :

 

 

לצפייה/להורדה
השנה העיברית
המו"ל
סוג הפרסום
שם פירסום
ספרור
ה-תשמ"ה
המכון לחקר עמנו הרצאה וסיכומה,15 עמ' השפעות זרות על תרבות ישראל
כגורם לפילוג בעם
1
ה-תשמ"ו
המכון לחקר עמנו הרצאה וסיכומה,12 עמ' הקשר בין יהדות לציונות
2
ה-תשמ"ז
המכון לחקר עמנו הרצאה וסיכומה,16 עמ' מסקנותי כצאצא של יהודים בגלויות
שונות לקיומו ומהותו של עם ישראל .
3
ה-תשמ"ח
המכון לחקר עמנו הרצאה וסיכומה,16 עמ' מהם הלקחים מאבדן קהילות עתיקות
וחדשות לעתיד הגלויות דהיום
4

התשמ"ו-

ה-תשמ"ז

הוצאה עצמית 4 כרכים מאוירים
בכתב- יד  550 עמ'
חקר תולדות משפחתי בגלויות שונות
5
ה-תשמ"ח
הוצאה עצמית הרצאה וסיכומה, 60 עמ' ,הצעה דידקטית לעו"ה שמות משפחה ומה ניתן ללמוד מהם
6
ה-תשמ"ט
המכון לחקר עמנו חוב' מחקר, 17 עמ' הקשר והיחס בין ישראלים ויהודי התפוצות
7
1992 june
הוצאה קנדית   השתתפות במאמר מדעי ב Onomastic Canadiana  Most common surnames in Israel
8
december1992
הוצאה קנדית   השתתפות במאמר מדעי ב Onomastic Canadiana  Most common surnames in Israel
9
1993
הזמנה הרצאה בכנס בין-תחומי באונ.בר-אילן "השם היהודי השמות בתנ"ך,במשנה ובתלמוד
10
ה-תש"ן
המכון לחקר עמנו הרצאה וסיכומה, 11 עמ' .השמות בתנ"ך,במשנה,בתלמוד
ומשמעותם, האם לעברת שמות ?
11
ה-תשנ"ב
המכון לחקר עמנו הרצאה וסיכומה, 17 עמ' .יהודי אתיופיה, יחודם 
12
ה-תשנ"ג
המכון לחקר עמנו הרצאה וסיכומה, 17 עמ' .קליטת עולי אתיופיה, בעיות ופתרונות
13
ה-תשנ"ב
הוצאה עצמית חוברת, 8 עמ' מאגר מידע כרונולוגי, יהודי ספרד
14
ה-תשנ"ג
המכון לחקר עמנו הרצאה וסיכומה, 7 עמ' 500 שנה לגירוש ספרד, סוגי אנוסים
15
ה-תשנ"ו
המכון לחקר עמנו הרצאה וסיכומה, 13  עמ' מגולה לגולה ואין תקוה
16
1989
הוצאה עצמית עבודת מחקר כהכנה לספר האגדה לבית הנריק דמותו  של נוצרי חדש פרננד אלוארס מלו,
מבוא היסטורי לסיפור משפחות בונדהיים גלוקשטאדט 
17
1990
הוצאה עצמית עבודת מחקר כהכנה לספר האגדה לבית הנריק העיר גלוקשטאדט מיוסודה מ 1616 ועד סוף פיתוחה ב 1652
מבוא היסטורי לסיפור משפחות בונדהיים גלוקשטאדט 
18
1991
הוצאה עצמית עבודת מחקר כהכנה לספר האגדה לבית הנריק
היהודים ב אמדן בשנים 1530 -1806
מבוא היסטורי לסיפור משפחות בונדהיים גלוקשטאדט 
19
la
1994
הוצאה עצמית תמצית תפוצת מגורשי ספרד ואנוסי פורטוגל בצפון מערב אירופה 20
ה-תש"ן – 1990 
הוצאה עצמית שחזור הסטורי, 40 עמ' שמחת פורים בעיר גלוקסטאת שחזור הסטורי
פואמה לימודית משנת 1650
21
la
ה-תשנ"א
הוצאה משפחתית 20 ע"מ נשמה שנתת בה טהורה היא, חוב' יזכור לתלמידתי        
22
ה-תשנ"ב - ה-תשנ"ה - 1995
הוצאה עצמית ספר, 308 עמ' חלק1 האגדה לבית הנריק
סאגה הסטורית משפחתית בת 460 ש, מגירוש ספרד, אינוסי פורטוגל,מילוט לצפון-מערב אירופה עד תום 
מלחה"ע הראשונה בגרמניה. (1465 – 1925 )
23
ה-תשנ"ב - ה-תשנ"ה - 1995
הוצאה עצמית ספר, 308 עמ' חלק2 האגדה לבית הנריק
סאגה הסטורית משפחתית בת 460 ש, מגירוש ספרד, אינוסי פורטוגל,מילוט לצפון-מערב אירופה עד תום 
מלחה"ע הראשונה בגרמניה. (1465 – 1925 )
23
la
ה-תשנ"ו
תהודה, חברה ותרבות בטאון יהודי תימן בישראל מאמר, 8  עמ' האגדה לבית הנריק
24
ה-תשנ"ו _ ה-תשנ"ז - 1997
הוצאה עצמית ספר, 365 עמ' חלק1 מגולה לגולה בשואה עד ראשית  הגאולה
אוטוביוגרפיה בתקופת הנאציזם בגרמניה והשואה בבלגיה, צרפת וספרד עד לעליה ארצה   ( 1925 – 1947 )
25
ה-תשנ"ו _ ה-תשנ"ז - 1997
הוצאה עצמית ספר, 365 עמ' חלק2 מגולה לגולה בשואה עד ראשית  הגאולה
אוטוביוגרפיה בתקופת הנאציזם בגרמניה והשואה בבלגיה, צרפת וספרד עד לעליה ארצה   ( 1925 – 1947 )
25
ה-תשנ"ו _ ה-תשנ"ז - 1997
הוצאה עצמית ספר, 365 עמ' חלק3 מגולה לגולה בשואה עד ראשית  הגאולה
אוטוביוגרפיה בתקופת הנאציזם בגרמניה והשואה בבלגיה, צרפת וספרד עד לעליה ארצה   ( 1925 – 1947 )
25
ה"תשס"א - 2001 
פטר לנג בפרנקפורט

350 עותקים ע"י הוצאת פטר לנג בפרנקפורט, במימון עיריית המבורג

חלק1

DIE ODYSSEE DER HENRIQUE=FAMILIE 26
ה"תשס"א - 2001 
פטר לנג בפרנקפורט

350 עותקים ע"י הוצאת פטר לנג בפרנקפורט, במימון עיריית המבורג

חלק2

DIE ODYSSEE DER HENRIQUE=FAMILIE 26
 
בארכיון-מוזיאון ביתי
תערוכת קבע לתולדות משפחה אחת  27
יצא לאור ה-תשס"ג - 2003
ההדפסה וההוצאה אישי   36עותקים של 321 עמודים הטקסט + השלמות.  ההדפסה וההוצאה  אישי. דרשות ש.י. לחגים. הדפסת תרגומן של 30 דרשות, שנדרשו בהמבורג
ובגלוקסטאת בשנים 1605 – 1618 והודפסו בהמבורג בשנת 1629 בשפה הפורטוגזית   
28
ה"תשס"ה. - 2004
הוצאה עצמית ספר  בעל 309 עמודים + 10 עמודי תמונות זכרונות לבית בן ברית:  אוטוביוגרפיה של הקמת משפחתי מלפני קום המדינה בסוף 1947 עד סוף שנת 2004
מלח' השחרור, נישואים,הקמת בית, 35 שנות חינוך והדרכה ארצית,- חיינו בח.ציון ועוד
ספר  בעל 309 עמודים + 10 עמודי תמונות.  הוצאה עצמית  ב 100 עותקים      
29
ה'תשס"ז – 2007 
הוצאה עצמית ספר 100 עותקים+ 12 תמונות צפנת פענח -  הגות על התורה והמסורה ברוח "תורה עם דעת".   30
2009
הוצאה עצמית  חוברת בת 22 עמודים + 10 צילומים. הישרדות בשואה. מקרים שקרו לי בשואה. לבני נוער  36 עותקים  31

 

אם מתעוררות בעיות בצפיה בקובץ מסוג זה יש לדאוג שיהיה מותקן במחשב תוכנת צפייה בקבצי PDF ניתן להוריד Acrobat Reader מכאן

אם מתעוררות בעיות בצפיה בקובץ מסוג זה יש לדאוג שיהיה מותקן במחשב תוכנת צפייה בקבצי DOC ניתן להוריד Open Office מכאן

אם מתעוררות בעיות בצפיה בקובץ מסוג זה יש לדאוג שיהיה מותקן במחשב תוכנת צפייה בקבצי XLS ניתן להוריד Open Office מכאן

 

 

Design and Built By Elgov Assaf - Assaf@TechTouch.co.il